Bhopal

Bhopal

 

MADHYA PRADESH BHOJ(OPEN) UNIVERSITY REGIONAL CENTER BHOPAL(M.P.)
REGIONAL DIRECTOR Dr. Ratan Suryavanshi  
D.REGIONAL DIRECTOR Dr. Shailendra Kaushik
ADDRESS OF REGIONAL CENTRE MPBOU, Kolar Road Bhopal-462016
PHONE NO. 0755-2492273,0755-2430349
E-Mail drshailedra2k10@gmail.com