Roll_no Name F_name Remark
K90169262001 ARUN KUMAR MALL VISHWANATH MALL PASS
K90169262002 ARADHANA PREETI THEODORE BAVINDRA KUMAR THEODORE PASS
K90169262003 KRISHNA KUMAR VERMA KEDAR PRASAD VERMA PASS
K90169262004 NARAD SINGH KULESH ANAND SINGH PASS
K90169262005 RAJEEV KUMAR MISHRA RAMESH KUMAR MISHRA FAIL
K90169262006 SANJAY KUMAR GHANSHYAM DAS FAIL
K90176262001 AJAY SARAF AMBA PRASAD SARAF PASS
K90800262001 ANITA PRAJAPATI DEVENDRA PRAJAPATI PASS
K90800262002 ONKAR PRASAD RAVI BANSHI LAL RAVI PASS
K90800262003 RANJANA MISHRA RAM LAKHAN MISHRA FAIL
K90800262004 SHIV KUMAR MISHRA YADUBANSHI PRASAD MISHRA FAIL
K90800262005 SULOCHAN KUMAR RAJBHAN DHANKAR PASS
K90800262006 SURAJ PRASAD SONI JAGDISH PRASAD SONI PASS
K90800262007 SURESH KUMAR KUMHAR SRIRAM GOPAL KUMHAR PASS