Roll_no Name F_name Remark
K90160261001 DEVBAKSH  LOVEVANSHI KEISHA JIA LOVEVANSHI PASS
K90160261002 VIPIN JAIN VINOD JAIN PASS
K90169261001 DHARAM PAL FUSHE NARYAN FUSHE FAIL
K90169261002 KRANTI GUPTA MUKESH GUPTA FAIL
K90169261003 PRIYANKA DASS LEVY THOMAS DASS FAIL
K90169261004 RENU MISHRA R.P. MISHRA FAIL
K90169261005 RICHA BHATIA SUDHIR BHATIA PASS
K90169261006 SUDHA VERMA MAHESH KUMAR VERMA PASS
K90169261007 SANJEEV BHATNAGAR RAMESH CHANDRA BHATNAGAR FAIL
K90169261008 SUNITA SINGH R.K. SINGH FAIL
K90169261009 YOGESH SHARAD PRAKESH SHARAD FAIL
K90169261010 LAKHAN LAL GANGLE KISHORE GANGLE FAIL
K90800261001 ANKIT KUMAR PANDEY T.N. PANDEY FAIL
K90855262001 VIDHYABHUSHAN SHUKLA SHRI SURENDRA KUMAR SHUKLA PASS