Rollno Name Fname Ex_center Remark
K7016905001 AJAY AGRAWAL B N AGRAWAL   PASS
K7016905002 MANISH KUMAR SHRINATH DAS   PASS
K7016905004 SAHID ANSARI ABDUL JALIL   PASS
K7016905005 RAM KRISHNA KALU RAM   PASS
K7016905006 SANJEET SINGH HARI SINGH   FAIL
K7016905007 DHARMENDRA KUSWAHA BATAN LAL   FAIL
K7016905008 RAJPAL SINGH MANGI LAL   PASS
K7016905009 RAJESH KUMAR MOTI LAL   PASS
K7016905010 RAVINDRA KACHRA SHRI KACHRU   PASS
K7016905011 RAJESH BATHAM LAXMI NARAYAN   PASS
K5016905006J       W/H
K5016905009J GAJRAJ SINGH CHOUHAN NATHAJI CHOUHAN   W/H
K5016905012J SANJAY KUMAR SHARMA RAM DULARE SHARMA   W/H