Rollno Name Fname Ex_center Remark
K7016905001 AJAY AGRAWAL B N AGRAWAL    
K7016905002 MANISH KUMAR SHRINATH DAS    
K7016905005 RAM KRISHNA KALU RAM    
K7016905010 RAVINDRA KACHRA SHRI KACHRU