Rollno Name Fname Remark Result
K90169DBA001 RAVINDRA KUMAR JADHAV KISHAN LAL JADHAV FAIL